Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Bouw en Boor geeft veel om uw
privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bouw en Boor. De
ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/08/2021, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact
opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens
aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt
gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot
uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hebben voor onze webhosting gekozen voor One.com. Persoonsgegevens die u
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld. One.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. One.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten
verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een
sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van
data te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en
corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups
gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
www.one.com

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com. Bouw
en Boor verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor
eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik
van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd
gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Bouw en Boor is op grond van de
overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer
gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in
onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt
uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

Beoordelingen
Google

Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkelkeur.
Als u een review achterlaat via Webwinkelkeur dan bent u verplicht om uw naam,
woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Bouw en Boor
publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige
gevallen kan Bouw en Boor contact met u opnemen om een toelichting op uw review
te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen
wij uw naam en e-mailadres met Bouw en Boor. Zij gebruiken deze gegevens enkel
met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Bouw en Boor heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Bouw en Boor behoudt zich het recht voor om

ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden
in te schakelen, hiervoor hebben wij aan

Bouw en Boor toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Bouw
en Boor derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL
voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval
dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Exact online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen. Bouw en Boor is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bouw en Boor gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform
van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw
bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een
eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk
onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bouw en Boor op grond van een
wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn
loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving
heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens
enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens
op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen
wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bouw en
Boor. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat
zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact
op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages
te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk
verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen
gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Contactgegevens
Bouw en Boor

Thurledeweg 30 3044 ES Rotterdam Nederland
T (010) 303-5460 E info@bouwenboor.nl

De waardering van bouwenboor.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.7/10 gebaseerd op 269 reviews.
Winkelwagen0
Je winkelwagen is nog leeg!
Verder winkelen
0

Menu

💬 Hulp nodig?